Kendelse fra Højesteret: Forældelse kan kun afbrydes for anmodet del af fordring

Ny kendelse fra Højesteret stadfæster, at forældelse ved begrænset anmodning om udlæg kun afbrydes for den del af fordringen, der anmodes om udlæg for.

Ny kendelse fra Højesteret

Et længe uafklaret spørgsmål, vedrørende de forældelsesmæssige konsekvenser for begrænsede opgjorte fordringer til fogedretten, er nu endeligt besvaret af Højesteret.

Problemstillingen

Det er muligt, at indgive en fordring til fogedretten, alene opgjort for en begrænset del af fordringen. Rent praktisk giver det mulighed for at spare retsafgift, da man kun betaler retsafgift i forhold til det begrænset opgjorte beløb. Man får derved relativt billigt via fogedretten et billede af debitors økonomiske situation. Til gengæld opnår man også kun mulighed for, at foretage udlæg for det begrænsede beløb. Opdager man, at debitor rent faktisk har aktiver der er udlægsegnede, må man indbetale den resterende del af retsafgiften for at kunne tage udlæg for den fulde fordring. De forældelsesmæssige konsekvenser ved denne problemstilling har dog været uafklaret.

Sidste år afsagde Landsretterne modstridende kendelser i spørgsmålet. Vestre Landsret lagde ud med en kendelse der afgjorde, at forældelsen blev afbrudt for den fulde fordring, også selvom fordringen var begrænset opgjort i fogedretten. Østre Landsret nåede til det modsatte resultat, hvilket gav to forskellige retstilstande i landet. Sagerne blev derfor indbragt for Højesteret med henblik på endelig afklaring.

Højesterets kendelse

Højesteret nåede frem til, at forældelse ved begrænset anmodning om udlæg kun afbrydes for den del af fordringen der anmodes om udlæg for. Højesteret lagde sig dermed op af Østre Landsrets afgørelse.

Læs hele kendelsen her

Konsekvenser for Kreditor

Såfremt et krav kun har været indbragt for fogedretten som en begrænset fordring, risikerer man, at kravet for den resterende del er forældet. Der kan dog være andre forældelsesafbrydende begivenheder på sagen, hvilket beror på en konkret vurdering. Det kan derfor være væsentligt at få et overblik over hvilke krav, der alene har været fremsendt begrænset opgjort til Fogedretten med henblik på en vurdering af;

  1. om restkravet er forældet.
  2. om restkravet kan gøres gældende fortsat.
  3. om det fulde krav eller resterende del af kravet skal sikres forældelsesafbrudt ved en ny fogedforretning samt.
  4. om det rent økonomisk kan svare sig, at betale den fulde retsafgift for sikring af restkravet, hvis der ikke er udsigt til betaling af kravet.

Har du brug for hjælp til retslig inkasso?

Har du brug for råd og vejledning vedrørende inkasso- og rykkerprocesser, eller er du i tvivl omkring de juridiske forhold, kan vi hjælpe dig.