Vi beskytter dine data

Vi ønsker, at du føler dig tryg, når du bruger vores løsninger. Læs her hvordan vi behandler personlige oplysninger og hvorfor vi bruger cookies.

Persondatapolitik

Introduktion

Intrum respekterer privatlivet for alle, vi er i kontakt med; uanset om vi behandler persondata på egne vegne eller på vegne af andre. Det er vigtigt for os, at alle forstår hvilke persondata vi behandler om dig, hvorfor vi gør det, og hvad dine rettigheder er i den forbindelse. Vi anbefaler derfor, at du gennemlæser denne persondatapolitik, som vil give dig yderligere information omkring behandlingen af dine persondata af Intrum.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine persondata, når vi er ansvarlige for behandlingen. For eksempel når vi udøver inkassoaktiviteter og køber fordringer.

Vi kan behandle persondata om dig på forskellige måder og i forskellige situationer alt afhængig af, om du er klient, kunde, leverandør eller jobansøger. Det er også muligt, at vi behandler persondata omkring besøgende på vores hjemmeside(r). Alt afhængig af hvordan du vælger at interagere med os. Uanset hvilken situation, der er tale om, lover vi, at vi aldrig sælger eller bruger dine personoplysninger i markedsføringsøjemed i strid med gældende persondataret.

Intrum er en international koncern med en række forskellige virksomhedsenheder i forskellige lande. Den Intrum enhed, der behandler dine persondata, vil være ansvarlig for beskyttelsen af dine persondata. (Dataansvarlig). Du kan finde oplysninger om enhedens persondatabehandling i lokalt sprog på de respektive enheders lokale hjemmesider.

Hvis du er kunde (debitor/skyldner) kan du finde yderligere oplysninger om vores persondatabehandling her.

Hvis du er jobansøger kan du finde yderligere oplysninger om vores persondatabehandling her.

Hvis du er en nuværende eller potentiel klient, leverandør eller har andre interaktioner med os, hvor vi får adgang til persondata, kan du finde yderligere oplysninger omkring vores persondatabehandling i disse kapitler.

Hvis du ønsker at give os besked vedrørende et brud på behandlingssikkerheden eller har en anmodning i forhold til dine databehandlingsrettigheder, kontakt da vores Databeskyttelsesrådgiver, e-mail: dk.dpo@intrum.com

Politik

Denne persondatapolitik vedrører vores behandling af dine persondata som repræsentant for vores nuværende eller potentielle klienter, leverandører eller andre samarbejdspartnere. 

Er du alene modtager af vores nyhedsbrev, vil vi henvise til afsnittet herom længerede nede.

Hvorfor har vi adgang til – og behandler dine data?

For at indgå og eksekvere en aftale vi har med dig, eller den virksomhed du repræsenterer, er det nødvendigt at behandle dine persondata. Det kan også forekomme, at vi behandler data vedrørende, hvem der tilgår vores hjemmeside eller fysiske lokaliteter alt afhængig af, hvordan du vælger at interagere med os. Det kan også være du er interesseret i begivenheder, vi afholder, eller informationer vi kan levere.

Vi vil alene behandle dine persondata, hvis vi har et lovligt grundlag hertil. Det betyder, at behandlingen skal være lovlig for opfyldelsen af en kontrakt, som du eller den virksomhed, du repræsenterer, er part i, eller for at udøve indledende undersøgelser på baggrund af dit ønske før en kontrakt kan indgås. I henhold til vores legitime interesse kan det også være, vi giver dig oplysninger omkring vores services, muligheder, analyser, begivenheder eller workshops som kunne være i din interesse, eller som er nødvendige for at kunne udføre ønskede opgaver, som måtte forventes for den branche, du repræsenterer.

Vi er forpligtet til at udlevere dine persondata, når vi bliver revideret af myndigheder og for at forebygge, overvåge og bevise svindel, hvidvask og andre kriminelle aktiviteter.

Dine persondata vil blive behandlet sikkert i overensstemmelse med gældende persondataret.

Hvilke persondata behandler I om mig – og hvorfor?

Vi har nødvendig information for administrationen af vores kontraktforhold eller samarbejde. For at kunne kommunikere med dig og for at sikre en sikker og korrekt identifikation, har vi brug for dit navn, titel og kontaktdetaljer, såsom adresse, telefonnummer og e-mail.

For at kunne overholde lovgivningsmæssige forpligtelser i forbindelse med eksempelvis forebyggelse af hvidvask, kan det også være, vi har behov for pas eller lignende identifikation og tilhørende oplysninger.

Afhængig af opdraget og de relevante lande, der er involveret, kan vi anmode en screeningekspert om at vurdere, hvorvidt der er forhold som kan diskvalificere dig eller den virksomhed, du repræsenter, fra opdraget.

Med mindre det er aftalt med dig – eller det er nødvendigt for fastlæggelsen, udøvelsen eller forsvaret af et retskrav, vil vi ikke inkludere særlige kategorier af persondata (almindeligvis kendt som ”følsom persondata” såsom data, der afslører race eller etnisk oprindelse, politiske overbevisninger, religiøs eller filosofisk tro, fagforeningsforhold eller behandling af persondata vedrørende helbred eller seksuel orientering).

Vil I dele mine persondata med andre?

Det kan være, vi deler dine persondata med vores leverandører, som bistår os og/eller leverer dele af vores services, for eksempel print og e-mail services eller advokatforbindelser. Det kan også være, vi deler dine persondata med vores klienter, hvis du repræsenterer en leverandør, som er involveret i den service, vi leverer til vores klienter og offentlige myndigheder.

Vores medarbejdere vil ligeledes have adgang til persondata. I sådanne tilfælde er adgang kun tilgængelig, hvis det er nødvendigt – og kun hvis medarbejderen er omfattet af en fortrolighedsaftale.

Vil mine persondata blive overført til andre lande?

Da vi er en del af Intrum-koncernen kan det være nødvendigt at overføre dine persondata til andre lande. Hvis vi gør dette, vil vi sikre os, at der er passende sikkerhedsforhold gældende, som er i overensstemmelse med EU Persondataforordningen. (GDPR). Generelt vil dine persondata ikke blive overført til lande udenfor EØS området. Vi benytter også underleverandører for opbevaring af data, som kan være lokaliseret udenfor EØS, herunder – men ikke begrænset til USA. Vi vil aldrig overføre dine persondata udenfor EØS uden at sikre sikkerheden og beskyttelsen af dine persondata. Derfor sikrer vi os, at enhver modtager har underskrevet EU’ standardbestemmelser, eller at landet garanterer passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til deres persondataregulering. Vi kan endvidere være forpligtet til at udlevere persondata for at imødegå svindel, eller hvis vi lovmæssigt er forpligtet hertil.

Hvor længe gemmer I mine persondata?

Vi vil gemme dine personoplysninger så længe de er nødvendige for opfyldelsen af det lovlige formål, hvormed de oprindeligt var indsamlet, så længe vi har en legitim interesse i at opbevare disse oplysninger eksempelvis indtil aftaleforholdet ophører og/eller forældelse indtræder i forhold til at kunne forsvare os i retssager. Vi er endvidere forpligtet til at beholde dine persondata i en tidsramme for at modvirke og påvise svindel, for at påvise hvidvask og i henhold til dokumentation i forhold til revision.

I forhold til vores backups vil vi ligeledes slette data i vores backup-systemer, dog kun såfremt backup data skal gøres til genstand for gendannelse i henhold til vores backup politik. Når backup up data i henhold til backup up politikken er genstand for sletning, vil vi slette dine data.

Hvilke rettigheder har jeg?

Det er vigtigt, at du forstår, at det er dine persondata, vi behandler, og at vi ønsker, du skal være tryg ved vores måde at håndtere dine persondata. Selvom vi ikke behøver din tilladelse til at behandle dine persondata, har du alligevel mange rettigheder i forbindelse med vores behandling.

Dine rettigheder og hvad det betyder?

Retten til indsigt
Du kan anmode om oplysninger om, hvordan vi behandler dine persondata, herunder oplysninger om:

 • Hvorfor vi behandler dine persondata.
 • Hvilke kategorier af persondata, vi behandler.
 • Hvem vi deler dine persondata med.
 • Hvor længe vi gemmer dine persondata – eller kriterierne, der bestemmer denne periode.
 • Hvilke rettigheder du har.
 • Hvorfra vi har modtaget persondata (hvis det ikke er modtaget fra dig).
 • Hvorvidt behandlingen omfatter automatiserede afgørelser (såkaldt profilering).
 • Hvordan vi sikrer dine persondata, såfremt dine persondata er blevet overført til et land udenfor EØS.

Du kan også anmode om en kopi af de persondata, vi behandler om dig. Vær dog opmærksom på at yderligere kopier, vil medføre et gebyr.

Retten til berigtigelse
Det er vigtigt, at vi har korrekt information om dig, og vi opfordrer derfor til, at du retter henvendelse til os, såfremt nogen af dine oplysninger måtte være ukorrekte, eller såfremt du har skiftet navn eller er flyttet.

Retten til at blive glemt
Såfremt vi behandler dine personoplysninger uden lovligt grundlag; for eksempel, hvis vi behandler dine data længere end nødvendigt eller uden formål, kan du anmode om, at disse persondata bliver slettet.

Retten til begrænsning af behandling
Fra det tidspunkt, hvor du har anmodet om, at vi korrigerer dine persondata - eller hvis du har gjort indsigelse mod databehandlingen og indtil vi har undersøgt forholdet og bekræftet datakvalitet eller korrigeret i henhold til din anmodning, er du berettiget til begrænset databehandling. Det betyder at vi (med undtagelse af at gemme dine data) alene må behandle dine data enten i overensstemmelse med dit samtykke, eller hvis det er nødvendigt i forhold til at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte en andens rettigheder, eller det er af afgørende betydning for samfundets interesser.

Du kan også anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine data, såfremt behandlingen ikke er lovlig, men du desuagtet ikke ønsker, at vi sletter dine persondata.

Retten til at gøre indsigelse
Hvis du mener, at vi ikke har ret til at behandle dine persondata, eller såfremt du ønsker en genovervejelse af den automatiserede håndtering, kan du gøre indsigelse mod vores behandling. I sådanne tilfælde kan vi dog fortsætte behandlingen, hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os enten i henhold til samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt. Du har ligeledes ret til at få transmitteret dine personoplysninger direkte fra os til en anden, såfremt det er teknisk muligt.

Retten til at trække samtykke tilbage
Intrum baserer som udgangspunkt ikke sin databehandling på samtykke. Se dog nedenfor i forhold til vores nyhedsbrev. For det tilfælde, at enkelte sagsbehandlingsskridt er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage, og vi vil i samme forbindelse standse den sagsbehandling, som alene er baseret på samtykke som lovlig grund.

Vi vil endvidere give besked til andre, som vi har delt dine persondata med, om dine anmodninger.

Hvordan gør jeg indsigelse til databehandlingen eller udøver mine rettigheder?
Hvis du ønsker at gøre indsigelse til behandlingen af dine persondata herunder i relation dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvorefter vi vil behandle din henvendelse.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO), e-mail: dk.dpo@intrum.com

Såfremt du ikke er tilfreds med vores svar, eller du fortsat ikke mener vi behandler dine data korrekt eller lovligt, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde yderligere oplysninger om Datatilsynet og deres klagebehandlingsprocedurer på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

Hvis du har yderligere spørgsmål til vores behandling af persondata, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO).


Intrums Nyhedsbrev

Hvis du har bestilt vores nyhedsbrev, har du givet samtykke til, at vi må kontakte dig med elektronisk markedsføringsmateriale, herunder tendenser indenfor betalingsadfærd og inkassomarkedet, samt andre relevante nyheder fra Intrum. I tillæg kan du også modtage Intrums publikationer og invitationer til webinarer og events.

Nyhedsbrevet udkommer 4-8 gange årligt og invitationer fremsendes løbende.

Vi vil behandle de personoplysninger, du har givet til os i forbindelse med bestilling af nyhedsbrevet.

Du kan til enhver tid bede om indblik i hvilke data vi opbevarer om dig samt afmelde dig

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke i indtil 2 år fra vores seneste markedsføringsmæssige henvendelse til dig. Eller 2 år fra du har trukket dit samtykke tilbage, så vi kan dokumentere dit gyldige samtykke. Vi respekter i denne periode naturligvis, at du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra os.

Samtykket gælder indtil du trækker det tilbage, og vi vil i den periode løbende sende dig henvendelser. Du kan altid afmelde dig via det enkelte nyhedsbrev, samt foretage ændringer i dine præferencer for elektroniske henvendelser via de mails med nyheder, invitationer o.lign., vi sender til dig.

Ophører vi mod forventning med at sende henvendelser baseret på samtykket, vil samtykket bortfalde ét år fra vores seneste henvendelse.

Dine øvrige rettigheder og vores forpligtelser i henhold til databeskyttelsesloven gælder naturligvis fortsat.


Spørgeskemaundersøgelser

Kontaktinformation

Den dataansvarlige for denne undersøgelse er Intrum A/S. Som dataansvarlig er vi ansvarlige for de persondata, vi behandler i forbindelse med denne persondatapolitik.

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der er ansvarlig for at overvåge spørgsmål i forbindelse med denne persondatapolitik.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata, herunder anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) via dk.dpo@intrum.com eller udfylde en elektronisk forespørgsel her.

Persondata Intrum indsamler og benytter

Intrum benytter og indsamler persondata fra dig, hvis du vælger at deltage i en undersøgelse.

Intrum vil benytte følgende persondata om dig:

 • Navn
 • Efternavn
 • Emailadresse
 • Telefonnummer (kun i forbindelse med opfølgning af undersøgelsen)
 • Sprog

Intrum indsamler følgende persondata fra dig:

 • Dine svar på undersøgelsesspørgsmålene
 • Din IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt, da du deltog i undersøgelsen eller indsendte formularen

Intrum kan indsamle og benytte følgende oplysninger fra andre kilder i forbindelse med undersøgelsen:

 • Serviceydelser der benyttes af den virksomhed, du repræsenterer
 • Din rolle og relation til Intrum
 • Virksomhedsoplysninger
 • Din brug af Intrums tjenester, dvs. transaktionsoplysninger

Hvorfor Intrum indsamler persondata om dig

Vi bruger dine persondata, som vi indsamler og du giver, sammen med andre oplysninger vi besidder om dig og den virksomhed du repræsenterer, i forbindelse med en undersøgelse til disse formål:

 • Modtag din mening og feedback (tilfredshed) vedrørende en serviceydelse eller en specifik transaktion leveret af Intrum,
 • følge op på din mening og feedback for at forbedre vores klientforhold,
 • administration af undersøgelsen, f.eks. verificering af din identitet og fremsende påmindelser,
 • tilpasse eller forbedre vores undersøgelser,
 • salg, marked eller andre statistiske og researchmæssige formål

Vi deler muligvis dine persondata med account managers for at forbedre klientforholdet.

Vi benytter muligvis serviceudbydere til at hjælpe os med at behandle dine persondata. Ved brug af en processor, vil Intrum indgå i en databehandlingsaftale for at beskytte dine rettigheder.

Vi videregiver muligvis dine persondata for at overholde loven eller imødekomme juridisk behandling og lovmæssige anmodninger, herunder fra politi, domstole og offentlige myndigheder. Oplysninger, som Intrum har indsamlet eller på anden vis gjort anonyme, deles muligvis uden restriktioner med tredjeparter, med mindre andet er angivet i undersøgelsen.

Behandlingen af dine persondata er baseret på en legitim interesse /artikel 6.1 (f) GDPR, da Intrum har en legitim interesse i at forbedre sine tjenesteydelser ved at gennemføre tilfredshedsundersøgelser og forbedre klientforholdet. Intrum vurderer, at de behandlede oplysninger er nødvendige for denne interesse, og at vores interesse opvejer respondentens interesse for ikke at få behandlet dennes data til dette formål.

Vi vil slette eller anonymisere de i undersøgelsen indsamlede oplysninger, når de ikke længere er nødvendigt til de formål, de blev indsamlet, f.eks. når du ikke længere fungerer som repræsentant i forholdet mellem din virksomhed og Intrum.

Dine rettigheder og mulighed for at klage

Du kan til enhver tid afmelde dig yderligere spørgeskemaundersøgelser. Benyt venligst linket i e-mailinvitationen for at afmelde dig.

Du kan også:

 • gøre indsigelse mod brugen af dine persondata til de formål, der er angivet i denne persondatapolitik
 • bede om en kopi af de oplysninger, vi besidder om dig
 • rette alle oplysninger, som du mener er ukorrekte
 • bede os om at begrænse behandlingen af dine persondata
 • bede os om at slette dine persondata

Gå venligst til "Individets rettigheder", for at udøve dine rettigheder og til at klage, hvis du har bekymringer om, hvordan vi benytter dine persondata.


Individets rettigheder

Hvis du ønsker at indgive en forespørgsel vedrørende nogen af dine rettigheder i henhold til persondataretten, kan du udfylde en elektronisk forespørgsel her


Persondatabrud

Hvor bruddet sandsynligvis kan medføre en høj risiko for individets rettigheder og frihedsrettigheder, skal vi også informere det berørte datasubjekt uden unødig forsinkelse. For at bistå os med at overholde disse vigtige forpligtelser, opfordrer vi dig til at oplyse om ethvert databrud, du bliver bekendt med gennem denne formular.


Vi bruger cookies på denne hjemmeside (www.intrum.dk)

Find cookiepolitikken her


Vilkår & Betingelser

Oplysningerne på dette websted, samt de af alle Intrums andre selskaber der er knyttet hertil, er udelukkende givet til informative formål vedrørende Intrum, dets datterselskaber og partnere, og de ydelser de tilbyder. Det udgør ikke et tilbud om salg af værdipapirer og må ikke påberåbes i forbindelse med nogen form for investeringsbeslutning.

Oplysningerne på dette websted leveres "som det er" uden garanti eller vilkår af nogen art, enten udtrykkeligt eller underforstået, inklusiv, men ikke begrænset til, nogen underforståede garantier eller vilkår for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller patentkrænkelser. Alle sådanne underforståede garantier er således udelukket.

Ved at tilgå til dette websted accepterer du, at Intrum ikke hæfter for direkte, indirekte eller følgeskader opstået grundet brugen af af oplysninger og materiale indeholdt på denne hjemmeside eller andre hyperlinkede hjemmesider, inklusive, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, forretningsforstyrrelser, tab af programmer eller andet, selvom vi udtrykkeligt er underrettet om muligheden for sådanne skader.

Andre websteder, der kan være nævnt eller linket til på denne hjemmeside, er ikke under Intrums kontrol. Derfor kan Intrum ikke stå til ansvar for indholdet af disse websteder, og selvom Intrum har givet oplysning omkring disse websider og/eller oplysninger, kan det ikke anses som en godkendelse fra Intrums side. Intrum tilbyder links til disse som en bekvemmelighed for dig.

Der gives tilladelse til at downloade og udskrive materiale fra denne hjemmeside med henblik på gennemsyn, læsning og til brug som reference. Enhver anden kopiering, distribution eller modifikation af materiale på dette websted, uanset om det er i elektronisk eller fysisk format, er strengt forbudt uden forudgående skriftlige tilladelse fra Intrum.

Der er naturlige farer ved brugen af enhver software der findes på internettet, og Intrum tilråder dig at sikre, at du fuldstændig forstår risikoen, inden du henter software på internettet.

Ovenstående udelukkelser og begrænsninger gælder kun i det omfang loven tillader det.

Copyright © 2001-2024 Intrum AB alle rettigheder forbeholdes. Ophavsretten i materialet på denne hjemmeside tilhører Intrum AB, datterselskaber eller dets licensgivere.

Visse udsagn i de udgivne pressemeddelelser er fremsynende udsagn. Udsagn der ikke er historiske fakta er fremsynende udsagn. Desuden er ord som "forventer", "forudser", "tror", "planlægger", "vejledende" og lignende udtryk, tilsigtet at identificere fremsynende udsagn. Alle sådanne fremsynende udsagn er baseret på Intrums rimelige forventninger på det pågældende tidspunkt, hvor de er foretaget. Fremsynende udsagn er imidlertid ikke garantier for fremtidige resultater, da de indebærer risici, usikkerheder og antagelser, som kan vise sig at være ukorrekte og som kan få Intrums faktiske resultater og erfaringer til at afvige væsentligt fra de forventede resultater, eller andre forventninger udtrykt i sådanne udsagn.

De risici, usikkerheder og antagelser der kan påvirke Intrums præstationer inkluderer: muligheden for at økonomiske eller andre forhold kan føre til nedgang i efterspørgslen af Intrums produkter og services på verdensplan. Intrums evne til at gennemføre sin vækstplan med succes, herunder evnen til at nå sine økonomiske fleksibilitetsmål på de vilkår og betingelser påtænkt af Intrum; ændringer i inkassobranchen og -markederne, herunder ændringer i klientpræferencer for services/produkter; konkurrencepres som forårsager prisreduktioner og/eller tab af markedsandel; risici forbundet med investeringer og drift i udlandet, herunder udenlandske økonomiske forhold, valutakursudsving, lovgivningsmæssige rammer og kulturelle faktorer; Intrums evne til med succes at integrere nylige og fremtidige virksomhedsovertagelser, alliancer og investeringer; Intrums evne til at beskytte dets proprietære information og teknologi; det potentielle tab af essentielle forretningsmæssige aktiver, herunder datacenterkapacitet eller afbrydelse af telekommunikationsforbindelser eller strømkilder; ændringer i lovgivningsmæssige, regnskabsmæssige, lovgivningsmæssige og kommercielle forhold, der påvirker Intrums evne til at indsamle, administrere, aggregere og anvende data; Intrums evne til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere, samt de konkurrencemæssige konsekvenser, som konverteringen til euroen kan have på Intrums pris- og marketingstrategier.

Intrum forpligter sig ikke til at opdatere fremsynende udsagn til at afspejle fremtidige begivenheder eller omstændigheder.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi sende "cookies" til din computer. En cookie er en lille tekstfil eller stykke data, som en hjemmeside du besøger, kan placere eller gemme på din computer. Cookies indeholder ikke selv personidentificerbare oplysninger. Men hvis du giver personidentificerbare information til os (f.eks. ved at registrere dig i en internetrelateret ydelse eller adgangskode), kan sådanne oplysninger være knyttet til de data, der er gemt i cookien. Der er to typer cookies. Den ene gemmer en fil i længere tid på din computer, og den kan forblive på din computer, selv efter du har slukket den. En sådan cookie kan eksempelvis bruges til at huske den besøgendes indstillinger på dennes sidste besøg, på det pågældende websted. Den anden type cookie hedder "session cookie". Mens du besøger en hjemmeside, gemmes session cookies midlertidigt i din computers hukommelse. Session cookies gemmes kun midlertidigt på din computer, da de forsvinder når du lukker din webbrowser. Intrums hjemmeside bruger ikke Session-cookies.

For at undgå Cookies med de fleste internetbrowsere, kan du indstille browseren til at blokere cookies, slette cookies fra din computers harddisk eller til at meddele dig, når en hjemmeside indeholder cookies, før denne cookie gemmes. Se venligst instruktionerne i din browser eller din hjælpeskærm for at lære mere om disse funktioner. Bemærk venligst, at nogle af vores websider muligvis ikke fungerer korrekt uden brug af cookies.

Personidentificerbare oplysninger

Vi vil ikke indsamle dine personidentificerbare oplysninger uden din viden og tilladelse, og vi vil heller ikke sælge eller udleje sådanne data. For at kunne tilbyde dig et bestemt produkt, service eller information, eller for at kunne behandle en transaktion, kan vi muligvis anmode om dine personlige oplysninger. Disse oplysninger kan indeholde dit navn, titel, forsendelsesadresse, faktureringsadresse, e-mailadresse, telefonnumre og/eller faxnumre. Personlige oplysninger indsamles kun når de er nødvendige for at kunne levere et produkt, service eller information, behandle en transaktion, eller hvis du sender det til os i forbindelse med andre formål, eksempelvis i jobansøgninger.

Vil jeg blive gjort til genstand for automatiserede afgørelser?

Vi vil ikke benytte dine persondata til automatiserede afgørelser.