At behandle kunderne på en fair måde

Vi har defineret 10 principper for en sund og etisk inkassopraksis, som kan danne grundlaget for en fremtidig branchestandard. Principperne gør det muligt at behandle alle kunder på en fair og etisk måde, uanset om der findes forbrugerlovgivning eller ej.

Intrums mål er at vise vejen til en sund økonomi. Det gør vi ved at hjælpe vores kunders med at få betaling for deres varer og tjenesteydelser, så de kan udvikle sig og vækste.

Vores kunder består af cirka 80.000 små, mellemstore og større virksomheder og finansielle institutioner på tværs af 24 forskellige markeder i Europa. Vi støtter deres kunder, både privatpersoner og virksomheder, så de kan håndtere gæld og genvinde kontrollen over deres økonomiske situation. Dette vil nemlig også gavne samfundet som helhed.

Som Europas største kreditstyringsvirksomhed har vi et stort ansvar for at drive virksomhed på en etisk og bæredygtig måde. På daglig basis er vi i kontakt med mere end 250.000 personer, der har forskellige økonomiske forhold. Det er vigtigt for os at respektere alle og forstå den enkeltes situation. Vi motiveres af vores fire kerneværdier — empati, etik, dedikation og løsninger — og har indført strenge retningslinjer for at sikre, at vores ansatte behandler alle i overensstemmelse med disse værdier.

Som en del af disse bestræbelser har vi udarbejdet et detaljeret sæt retningslinjer, retningslinjer for fair kundebehandling, som gælder for hele vores virksomhed. Den er baseret på 10 grundprincipper for etisk og ansvarlig inkasso. Det er vigtige principper, som vi mener bør være en fast standard i vores branche.

10 principper for en etisk og sund inkassopraksis

 

  1. Inkasso skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med gældende national lovgivning, regulativer, regulatoriske vejledninger, krav og lokal markedsadfærd.
  2. Inkassotjenester skal udføres med integritet og fortrolighed ved at sikre, at enhver information, som gives af enkeltpersoner, respekteres og håndteres med den største diskretion.
  3. Inkasso skal udføres med den fornødne omhu, professionalisme og grundighed.
  4. Ansatte i inkassobranchen bør behandle kunder, enkeltpersoner og virksomheder ens, retfærdigt og med respekt for deres privatliv..
  5. Ansatte i inkassobranchen skal sikre, at omkostninger, gebyrer og renter der pålægges kunden til enhver tid er i overensstemmelse med loven, inden for rimelighedens grænse og står i rimeligt forhold med tanke på kravets størrelse.
  6. Ansatte i inkassobranchen bør tage behørigt hensyn til sine kunder og deres kunder og sikre, at alle medarbejdere, som er i kontakt med disse, er uddannet i at formidle information på en måde, der er tydeligt, retfærdig og ikke vildledende.
  7. Ansatte i inkassobranchen skal håndtere interessekonflikter åbent, retfærdigt og etisk. Dette er især vigtigt når det gælder interessekonflikter mellem sagsbehandler og kunde.
  8. Ansatte i inkassobranchen bør udvise rimelig omhu for at sikre kvaliteten af de råd, der gives (i lande, hvor det er tilladt at give rådgivning), og at der tages skønsmæssige beslutninger på vegne af vores kunder.
  9. Ansatte i inkassobranchen skal udvise tilstrækkeligt ansvar for kundens midler, mens de er ansvarlige for dem.
  10. Ansatte i inkassobranchen bør tage ekstra forholdsregler over for deres kunders udsatte kunder. Sårbarhedsfaktorer kan blandet andet være helbredstilstande såsom sårbarhed, større livsbegivenheder eller begrænset viden om økonomiske forhold. Vores kunders sårbare kunder bør udvises særlig omsorg og håndteres af uddannede medarbejdere og, hvis det er passende og muligt, videresendes til en relevant myndighed for at få støtte.