Hvad betyder det, at din virksomhed er erklæret insolvent

Hvis du ikke kan betale for et produkt eller en ydelse, du har købt - og du ikke kan stille sikkerhed for betalingen, så kan du blive erklæret insolvent i fogedretten. Dette gælder både for privatpersoner og virksomheder.

Hvis du/din virksomhed bliver erklæret insolvent starter en fredningsperiode på 6 måneder, hvor du ikke kan indkaldes til fogedretten. Anmoder en kreditor alligevel om, at du bliver indkaldt, vil anmodningen blive afvist – medmindre kreditor kan bevise, at der er grund til at tro, at du alligevel kan stille sikkerhed for betalingen.

Du kan ikke selv sende en anmodning til fogedretten om at blive erklæret insolvent. Det sker ved, at din kreditor via fogedretten indkalder dig til et fogedretsmøde med baggrund i et såkaldt ’udlægsfundament’, som for eksempel kan være en dom, retsforlig, udenretligt forlig, pantebrev eller gældsbrev.

Din virksomhed kan være insolvent
Hvis du ikke kan betale for et produkt eller en ydelse, du har købt - og du ikke kan stille sikkerhed for betalingen, så kan du blive erklæret insolvent i fogedretten.

Hvad betyder insolvenserklæringen?

Det er dig som personligt, eller på vegne af din virksomhed, erklærer ikke at kunne betale og ikke har værdier at stille til sikkerhed, og at du således er insolvent.

Hvis fogedretten er enig, kan fogedretten notere dette i fogedbogen og på udlægsfundamentet. Når fogedretten har erklæret din virksomhed insolvent og udstedt en insolvenserklæring, vil det som nævnt resultere i en ”fredningsperiode” på seks måneder. I den periode kan kreditorer ikke indkalde dig til fogedretten på grund af manglende betalinger.

Fredningsperioden har til hensigt at undgå uhensigtsmæssige møder og spild af tid og ressourcer for afholdelse af flere møder, som alligevel ender med samme resultat.

For dig kan det hjælpe med at give ro til at indgå aftaler med dine kreditorer og med at genopbygge økonomien, så situationen ikke forværres og i værste fald ender i en konkurs.

Kreditorer kan stadig inddrive penge i fredningsperioden

Fredningsperioden betyder ikke, at du ikke er forpligtet til at betale. Det er du fortsat, og kravet kan stadig blive tilskrevet eksempelvis renter. Du kan også fortsat være genstand for andre inddrivelsesskridt end fogedret. For eksempel opkald, besøg, breve mv. Fredningsperioden er således alene en periode, hvor du kan undgå at blive indkaldt til fogedretsmøde.

Når den seks måneders fredningsperiode er gået, vil kreditorer via fogedretten igen kunne indkalde dig til et møde i fogedretten, hvor virksomhedens økonomi skal vurderes på ny.

Hvis du ikke har held med at forbedre økonomien eller lave aftaler med dine kreditorer, kan konsekvensen meget vel blive en konkursbegæring.

Du er stadig forpligtet til at betale i fredningsperioden. Fredningsperioden er alene en periode, hvor du kan undgå at blive indkaldt til fogedretten. Vær opmærksom på, at hvis du foretager nyanskaffelser, så vil dine kreditorer alligevel kunne indkalde dig til fogedretten og anmode om sikkerhed for deres betaling i nyanskaffelserne.

Hvis du skylder penge til det offentlige

Der gælder særlige regler, hvis du skylder penge til det offentlige. Her er det SKATs restanceinddrivelsesmyndighed (pantefoged), der behandler din sag som både kreditor og pantefoged.

I sådan et tilfælde skal du være opmærksom på, at du kan blive indkaldt, selvom fogedretten har erklæret virksomheden for insolvent.

Nyanskaffelser kan ophæve fredningsperioden

Som insolvent skal du være opmærksom på, at hvis du foretager nyanskaffelser i de seks måneder, hvor du er i ”fredningsperiode”, så vil dine kreditorer alligevel kunne indkalde dig til fogedretten og anmode om sikkerhed for deres betaling i disse nyanskaffelser. Hvad enten det er nye ejendomme eller telefoner.

Hvor og hvordan bliver din insolvens registreret?

Er din virksomhed blevet erklæret insolvent, vil det fremgå af retsbogen, hvor alle oplysninger om retsmøder og afgørelser bliver noteret.

Det er ikke ensbetydende med, at du er blevet registreret i et kreditoplysningsbureau som eksempelvis RKI. Retsbogen indeholder blot alle referater og informationer om, hvad der er foregået i retten.

Hvis din virksomhed er blevet erklæret insolvent, kan du have pligt til at oplyse det, hvis du bliver spurgt om din insolvensstatus ved indgåelse af en aftale.


Har du brug for hjælp til Inkasso?

Vi tilbyder løsninger, der passe til alle behov og