Falske Intrum-breve i omløb 

Har du modtaget et brev, hvor Intrum Justitia — altså ikke kun Intrum — optræder som afsender, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 3369 7000, for at få bekræftet dets rigtighed.

Læs mere ›

Persondatapolitik

Intrum respekterer privatlivet for alle, vi er i kontakt med; uanset om vi behandler persondata på egne vegne eller på vegne af andre. Det er vigtigt for os, at alle forstår hvilke persondata vi behandler om dig, hvorfor vi gør det, og hvad dine rettigheder er i den forbindelse. Vi anbefaler derfor, at du gennemlæser denne persondatapolitik, som vil give dig yderligere information omkring behandlingen af dine persondata af Intrum.

Hvorfor har vi adgang til - og behandler dine persondata?

Som følge af din oprindelige aftale med kreditor, kan dine persondata blive videresendt til en tredjeperson med henblik på inkassation i de tilfælde, hvor betaling ikke er sket rettidigt, hvor vi har købt fordringen og nu vil inkassere fordringen, eller hvor vi er blevet bedt om at administrere et lån eller lignende services, som vi tilbyder. Med henblik på at kunne levere disse services til vores klienter, vil vi modtage og behandle persondata.

Vi vil alene behandle persondata, såfremt vi har et lovligt grundlag herfor. Inddrivelse af ubetalt gæld er en opgave af samfundsmæssig interesse, og vi har legitim interesse i at behandle dine persondata, da gældsforholdet lovligt er overdraget til os med henblik på inddrivelse. Det betyder, at vi har lovligt grundlag for at behandle dine data uden din forudgående tilladelse i henhold til databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra f. I overensstemmelse med vores legitime interesse kan vi ligeledes udføre overvågning og scoring med henblik på altid at overholde rammerne for god inkassoskik og for at yde den bedste service. Vi kan således berige oplysningerne om dig med data fra forskellige kilder; såsom godkendte kreditoplysningsvirksomheder, tidligere sager, du har haft hos os eller fra offentlige registre med henblik på at sikre, at de oplysninger, vi har, er korrekte. I samme forbindelse deles dine personoplysninger med godkendte tredjeparter; såsom offentlige inddrivelsesmyndigheder og domstole eller private inkassovirksomheder, advokater eller kreditoplysningsbureauer samt andre selskaber i vores koncern. Du er velkommen til at benytte kontaktinformationerne nederst, hvis du vil vide mere om, hvordan vi har vurderet den lovlige behandling udtrykt som legitim interesse. Dine persondata vil i alle tilfælde blive behandlet sikkert i overensstemmelse med gældende persondataret.

Vi anmoder ikke om dit samtykke i forbindelse med køb af en fordring. Når vi køber en fordring af din oprindelige aftalepart, modtager vi overordnet set alene anonymiseret data i forbindelse med købsprocessen og anvender dette statistiske materiale og disse finansielle oplysninger med henblik på at skønne porteføljens prognose for inddrivelse. Når fordringen er købt, er vi din nye aftalepart. Når vi efterfølgende inddriver kravet, sker dette med henblik på opfyldelse af aftalen, og udførelsen af denne opgave omfatter behandling af persondata som følge af legitim interesse.

Det kan hænde, at Intrum køber en portefølje, der omfatter din gæld gennem et af vores investeringsselskaber, som så outsourcer inddrivelsen til os, som informeret i det brev, der er sendt til dig herom. Begge selskaber vil i så tilfælde være selvstændige dataansvarlige i forhold til dine persondata, som defineret under gældende persondataret. Den juridiske enhed, der har købt din gæld, og som det er informeret til dig, har outsourcet behandlingen af enhver anmodning og oplysningsforpligtelse til os – og disse vil blive behandlet i henhold til principperne i denne persondatapolitik.

Hvilke persondata behandler vi om dig – og hvorfor?

Vi har den nødvendige information for at kunne håndtere sagen. For at kunne kommunikere med dig og for at sikre sikker og entydig identifikation skal vi bruge dit navn, personnummer, fødselsdato og kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Med henblik på løbende at evaluere din mulighed for at betale, for at foretage risikovurdering og risikoanalyser, lave betalingsaftaler og gældsovervågning, har vi også finansiel information såsom betalingshistorik, misligholdelsesdetaljer, kredithistorik, information om din gæld, indkomst, aktiver, kredit, lån og kreditvurderinger samt oplysninger om registreringer i kreditoplysningsbureauer.

For bedre at kunne forstå din specifikke situation og for at kunne foretage en oplyst vurdering af, hvordan vi bedst behandler din sag, har vi også oplysninger omkring baggrund for den manglende betaling baseret på de oplysninger, du giver os; såsom individuelle eller familiære omstændigheder, arbejdsrelaterede udfordringer osv.

De persondata, vi har, er endvidere nødvendige for, at vi kan forsvare et retskrav og opnå tvangsfuldbyrdelsesgrundlag. Vi behandler også dine persondata for at kunne tilbyde og udvikle den mest effektive service samt med henblik på at sikre god inkassoskik. For eksempel gennem scoringsaktiviteter, som blandt andet er baseret på historisk data og præstation, samt ved optagelse af telefonsamtaler, med henblik på at uddanne vores medarbejdere og kunne dokumentere dine rettigheder.

Vi har en forpligtelse til at gøre dine persondata tilgængelige, når vi undergår revision af myndigheder og for at forebygge, overvåge og bevise svindel, hvidvask og andre kriminelle aktiviteter.

Som en del af virksomhedens sociale ansvar og vores rolle i samfundet udarbejder vi anonymiserede statistikker og analyser, hvor dine data kan blive anvendt som grundlag. Disse anonymiserede analyser kan blive brugt som generelle risikovurderinger eller kreditvurderinger af os eller vores klienter.

Som en del af vores investering, kan vi også behandle dine persondata med henblik på at vurdere værdien af din gæld eller af en portefølje, der omfatter din gæld, og herefter videresælge eller overføre gælden samt udarbejde statistisk analyse eller modeller.

De informationer, vi har om dig, kan blive anonymiseret og brugt til udvikling af vores virksomhed. I nødvendigt omfang vil dine persondata dog blive brugt ikke-anonymiseret, når udvikling og test af vores IT system er afhængigt af reelt datagrundlag.

Med mindre det er aftalt med dig, eller det er nødvendigt for fastlæggelsen, udøvelsen eller forsvaret af et retskrav, vil vi ikke inkludere særlige kategorier af persondata (se nedenfor).

Optagelse af telefonsamtaler

Ved din henvendelse til Intrum har du mulighed for at tilkendegive ved aktivt tastetryk, hvorvidt du giver samtykke til at samtalen optages. Vi ønsker at optage samtalen i uddannelsesøjemed, for dermed at forbedre vores  service.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter samtalen, med mindre samtalens indhold tilsiger nødvendigheden i at beholde den af andre  lovmæssige grunde.

Optagelsen sker således på baggrund  af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a, som refererer til indhentet samtykke for behandling af oplysningerne. Herudover baseres behandlingen af personoplysningerne i forbindelse med optagelse af samtalen på databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f., som refererer til den nødvendige legitime interesse i at dokumentere aftaler indgået mv.

Vi benytter en databehandler til at supportere den tekniske løsning og til opbevaring af data. Der er indgået databehandleraftale herom, der sikrer den nødvendige sikkerhed for dine data, og oplysningerne bliver ikke overdraget til tredjemand eller tredjeland. Samtalerne er endvidere kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af ledende medarbejdere hos Intrum, og samtalerne bliver slettet efter 3 måneder, med mindre samtalens indhold konkret gør det nødvendigt, at beholde samtalen af andre lovmæssige grunde.

Samtalerne vil altid blive slettet, når der ikke længere er sagligt grundlag for at beholde dem.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du oplyse det under samtalen, ringe til os eller skrive en mail til dk.dpo@intrum.com.

Når du har givet Intrum samtykke til at optage din samtale, har du også mulighed for at få indsigt i samtalen. Det betyder, at du kan få lydoptagelsen tilsendt. Ønsker du at gøre brug af denne indsigtsret, skal du skrive til dk.dpo@intrum.com.

Du kan nederst på denne side læse om dine øvrige rettigheder, som også altid gælder.

Behandler I følsomme persondata om mig?

Med mindre det er aftalt med dig – eller det er nødvendigt for fastlæggelsen, udøvelsen eller forsvaret af et retskrav, vil vi ikke inkludere særlige kategorier af persondata (almindeligvis kendt som ”følsom persondata” såsom data, der afslører race eller etnisk oprindelse, politiske overbevisninger, religiøs eller filosofisk tro, fagforeningsforhold eller behandling af persondata vedrørende helbred eller seksuel orientering).

Det kan dog være i din egen interesse at oplyse om helbredsforhold, handicaps og/eller oplysninger i relation til dit privatliv, der har indflydelse på dine muligheder for at indfri din gæld. Det vil medvirke til, at vi kan foretage rimelige hensyn for at imødekomme din situation som for eksempel ved at tillade betalingspause, give dig mulighed for at søge overblik hos en rådgiver eller ved at justere din betalingsaftale.

Sådan information vil blive brugt med henblik på at hjælpe dig, og vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt for dette formål eller indtil du informerer os om, at du ikke længere samtykker i vores behandling af denne oplysning, eller oplysningen ikke længere er nødvendig for at fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav. Indgår disse oplysninger i skriftligt materiale, der ligeledes indeholder almindelige oplysninger i forhold til behandling af sagen, såsom aftale vedrørende gælden eller anerkendelse af gælden, vil det skriftlige materiale blive gemt af hensyn til integriteten i det skriftlige materiale.

Skal jeg oplyse jer om mine persondata?

Du behøver ikke at udlevere nogen former for persondata. Rent faktisk vil det meste (hvis ikke alt) persondata, som vi behandler, komme fra andre kilder end dig selv. For eksempel fra din oprindelige aftalepart, offentlige registre eller kreditoplysningsbureauer. Såfremt en sag ender i retten, vil du dog have pligt til at besvare de økonomiske og personlige spørgsmål, som retten finder relevant for at belyse dine forhold med henblik på betaling af kravet.

Det kan dog være, at du selv vælger at oplyse yderligere persondata til os. Sådanne oplysninger kan hjælpe os med at behandle din sag bedst muligt for dig. Det kan for eksempel være, at du har en rimelig forklaring på, hvorfor du ikke har betalt din gæld. En forklaring du vælger at dele med os. Eller såfremt vi bliver enige om at indgå en afdragsordning for afvikling af gælden, kan det være du ønsker at oplyse specifikke forhold, så afdragsordningen bliver rimelig og afstemt til dine forhold.

Deler I mine persondata med andre?

Vi kan have behov for at dele dine personoplysninger med vores underleverandører, såsom printleverandører, mail- og SMS tjenester, kreditoplysningsbureauer, offentlige myndigheder og søgetjenester, inkassovirksomheder, advokater, vores klient (din oprindelige aftalepart) og andre selskaber i vores koncern.

Såfremt du har en afdragsordning, der skal tilmeldes betalingsservice, videregiver Intrum registrerings- og kontonummer samt cpr.nr. til Nets Danmark A/S, der administrerer betalingsserviceordningen. Hvis du har et beløb til gode hos os, som kan indbetales på din NemKonto, videregiver Intrum oplysning om dit cpr.nr. til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Oplysningen sikrer, at beløbet udbetales til den rette.

Vores medarbejdere vil ligeledes have adgang til persondata. I sådanne tilfælde er adgang kun tilgængelig, hvis det er nødvendigt – og kun hvis medarbejderen er omfattet af en fortrolighedsaftale.

Vil mine persondata blive overført til andre lande?

Da vi er en del af Intrum-koncernen kan det være nødvendigt at overføre dine persondata til andre lande. Hvis vi gør dette, vil vi sikre os, at der er passende sikkerhedsforhold gældende, som er i overensstemmelse med EU Persondataforordningen. (GDPR). Generelt vil dine persondata ikke blive overført til lande udenfor EØS området. Såfremt der er tale om international inddrivelse, kan dine persondata dog blive overført til en af vores agenter bosiddende i det relevante land. Vi benytter også underleverandører for opbevaring af data, som kan være lokaliseret udenfor EØS, herunder – men ikke begrænset til USA. Vi vil aldrig overføre dine persondata udenfor EØS uden at sikre sikkerheden og beskyttelsen af dine persondata. Derfor sikrer vi os, at enhver modtager har underskrevet EU’ standardbestemmelser, eller at landet garanterer passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til deres persondataregulering. Vi kan endvidere være forpligtet til at udlevere persondata for at imødegå svindel, eller hvis vi lovmæssigt er forpligtet hertil.

Hvor længe gemmer I mine personoplysninger

Vi vil gemme dine personoplysninger så længe de er nødvendige for opfyldelsen af det lovlige formål hvormed de oprindeligt var indsamlet, så længe vi har en legitim interesse i at opbevare disse oplysninger. For eksempel for at sikre og dokumentere god inkassoskik og indtil forældelse indtræder i forhold til at kunne forsvare sagen retligt. Vi vil endvidere beholde dine persondata i en tidsramme efter sagen afslutning for at modvirke og påvise svindel, for at påvise hvidvask og i henhold til dokumentation i forhold til revision samt for at kunne give dig det bedste og mindst omkostningstunge forløb, såfremt du igen får en sag hos os. For statistiske formål, vil vi alene anvende strengt anonymiseret eller pseudonymiseret data. Adgang til dine data begrænses altid alene til relevante medarbejdere.

I forhold til vores backups vil vi ligeledes slette data i vores backup-systemer, dog kun såfremt backup data skal gøres til genstand for gendannelse i henhold til vores backup politik. Når backup up data i henhold til backup up politikken er genstand for sletning, vil vi slette dine data.

Vil jeg blive gjort til genstand for automatiserede afgørelser?

Som en del af vores inddrivelsesforretning benytter vi scoring. Dette er nødvendigt for at kunne optimere vores service og for at kunne behandle din sag både effektivt og rettidigt. Det er endvidere en forudsætning for at sikre overensstemmelse med god inkassoskik, så sagen kan behandles uden unødvendige omkostninger for dig.

En score bliver tildelt automatisk og indikerer, hvordan sagen bedst behandles. Scoren afgør for eksempel, hvorvidt gælden kan forventes betalt, eller hvorvidt vi skal fremme sagen til retlig behandling baseret på eksempelvis, oplysninger fra kreditoplysningsbureauer, aktivregister, alder m.v. Vi betragter ikke den automatiserede afgørelse som en afgørelse, der medfører retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig (som defineret i databeskyttelsesloven), da afgørelsen ikke påvirker dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til den oprindelige aftale.

Du vil generelt ikke modtage nogen information om den individuelle score, der er blevet tildelt din sag, men såfremt du mener, vi har behandlet din sag forkert på baggrund af din score, kan du altid anmode os om at genoverveje afgørelsen ved individuel behandling af sagen.

Hvilke rettigheder har jeg?

Det er vigtigt, at du forstår, at det er dine persondata, vi behandler, og at vi ønsker, du skal være tryg ved vores måde at håndtere dine persondata. Selvom vi ikke behøver din tilladelse til at behandle dine persondata, har du alligevel mange rettigheder i forbindelse med vores behandling.

Dine rettigheder og hvad det betyder?

Retten til indsigt

Du kan anmode om oplysninger om, hvordan vi behandler dine persondata, herunder oplysninger om:

  • Hvorfor vi behandler dine persondata
  • Hvilke kategorier af persondata, vi behandler
  • Hvem vi deler dine persondata med
  • Hvor længe vi gemmer dine persondata – eller kriterierne, der bestemmer denne periode'
  • Hvilke rettigheder du har
  • Hvorfra vi har modtaget persondata (hvis det ikke er modtaget fra dig)
  • Hvorvidt behandlingen omfatter automatiserede afgørelser (såkaldt profilering)
  • Hvordan vi sikrer dine persondata, såfremt dine persondata er blevet overført til et land udenfor EØS.
  • Alle oplysninger ovenfor er tilgængelige i vores persondatapolitik.

Du kan også anmode om en kopi af de persondata, vi behandler om dig. Vær dog opmærksom på at yderligere kopier, vil medføre et gebyr.

Retten til berigtigelse

Det er vigtigt, at vi har korrekt information om dig, og vi opfordrer derfor til, at du retter henvendelse til os, såfremt nogen af dine oplysninger måtte være ukorrekte, eller såfremt du har skiftet navn eller er flyttet.

Retten til at blive glemt

Såfremt vi behandler dine personoplysninger uden lovligt grundlag; for eksempel, hvis vi behandler dine data længere end nødvendigt eller uden formål, kan du anmode om, at disse persondata bliver slettet.

Retten til begrænsning af behandling

Fra det tidspunkt, hvor du har anmodet om, at vi korrigerer dine persondata - eller hvis du gjort indsigelse mod databehandlingen og indtil vi har undersøgt forholdet og bekræftet datakvalitet eller korrigeret i henhold til din anmodning, er du berettiget til begrænset databehandling. Det betyder at vi (med undtagelse af at gemme dine data) alene må behandle dine data enten i overensstemmelse med dit samtykke, eller hvis det er nødvendigt i forhold til at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte en andens rettigheder, eller det er af afgørende betydning for samfundets interesser.

Du kan også anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine data, såfremt behandlingen ikke er lovlig, men du desuagtet ikke ønsker, at vi sletter dine persondata.

Retten til at gøre indsigelse

Hvis du mener, at vi ikke har ret til at behandle dine persondata, eller såfremt du ønsker en genovervejelse af den automatiserede håndtering, kan du gøre indsigelse mod vores behandling. I sådanne tilfælde kan vi dog fortsætte behandlingen, hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os enten i henhold til samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt. Du har ligeledes ret til at få transmitteret dine personoplysninger direkte fra os til en anden, såfremt det er teknisk muligt

Retten til at trække samtykke tilbage

Intrum baserer ikke sin databehandling på samtykke. For det tilfælde, at enkelte sagsbehandlingsskridt er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage, og vi vil i same forbindelse standse den sagsbehandling, som alene er baseret på samtykke som lovlig grund.

Vi vil endvidere give besked til andre, som vi har delt dine persondata med, om dine anmodninger.

Hvordan gør jeg indsigelse til databehandlingen eller udøver mine rettigheder?

Hvis du ønsker at gøre indsigelse til behandlingen af dine persondata herunder i relation dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvorefter vi vil behandle din henvendelse.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO), e-mail: dk.dpo@intrum.com

Såfremt du ikke er tilfreds med vores svar, eller du fortsat ikke mener vi behandler dine data korrekt eller lovligt, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde yderligere oplysninger om Datatilsynet og deres klagebehandlingsprocedurer på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

Hvis du har yderligere spørgsmål til vores behandling af persondata, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO).