Inkasso via Rykkerportalen

Gennem Rykkerportalen kan du nemt overdrage forfaldne fakturaer til inddrivelse hos Intrum, via en ”no cure, no pay” løsning.

Grundlag for samarbejde

Parter

Leverandøren:
Intrum A/S
Valby Torvegade 17, 2.
2500 Valby
CVR nr.: 10613779
(I det følgende benævnt ”Intrum”)

Samarbejdspartneren:
Bruger af Rykkerportalen
(I det følgende benævnt ”Klienten”)

Baggrund og formål

Klienten og Intrum ønsker at indgå et samarbejde vedrørende inddrivelse af Klientens forfaldne fordringer.

Aftalens varighed

Samarbejdsaftalen træder i kraft ved aftalens indgåelse og fortsætter herefter indtil den opsiges af en af parterne med en måneds varsel til udløbet af en måned.

Samarbejdsaftalens forrang

Samarbejdsaftalens betingelser har forrang for standardvilkårene samt prisliste.


Ofte stillede spørgsmål

Intrums ydelser

Gensidig incitamentsmodel

Intrum tilbyder en løsning med minimal binding, der tager udgangspunkt i en gensidig incitamentsmodel, som tilgodeser Klienten prismæssigt, og som fordrer Intrum til at foretage stadige inddrivelsesskrift på sagerne.

Sagsoverdragelse og implementering

Klienten kan efter tiltrædelse af denne samarbejdsaftale oprette inkassosager pr. mail, via Intrums online portal eller via Intrums samarbejdspartner.

Intrum leverer adgangsoplysninger til Intrums system, således at Klienten kan tilgå Intrums system, hvorfra Klienten kan følge sagerne, trække rapporter og afregningsoversigt.

Inddrivelsen

Intrum forpligter sig til at udøve inkasso og inddrivelsesaktiviteter i henhold til den enhver tid gældende lovgivning samt rammer for god inkassoskik.

Udenretlig inkasso

Intrum gennemfører de inddrivelsesaktiviteter, som Intrum finder hensigtsmæssige for at finde en løsning med kunden, der sikrer Klienten det bedste resultat. Herunder henvendelser til kunder ved brev, telefon, e-mail og sms samt personlig henvendelse på kundens adresse.

Herudover administrerer Intrum betalingsaftaler, håndterer returpost, adressesøgning mv. Intrum kan endvidere overfor skattemyndighederne under konkrete omstændigheder anmelde transport i kundens evt. overskydende SKAT.

Indsigelser fra kunder

Intrum håndterer alle indsigelser fra kunden, så vidt muligt uden at involvere Klienten. Såfremt det viser sig nødvendigt at involvere Klienten i bevarelsen sker al kommunikation om dette via Intrums system, hvortil Klienten får adgang eller via Klientens kontakt hos Intrum pr. telefon eller e-mail.

Retslig inkasso

Retslige inddrivelsesaktiviteter iværksættes alene efter godkendelse af Klienten.

Forenklet inkassoproces og fogedret

Intrum varetager alle aktiviteter i tilknytning til den forenklede inkassoproces samt fogedretsbehandling, herunder indsigelse af betalingspåkrav eller fogedrekvisition, administration af retsafgifter og deltagelse ved fogedretsmøde i fogedretterne.

Civilretssager

Intrum varetager civilretssager på modtagne inkassosager. Intrum varetager alle aktiviteter i forbindelse hermed, herunder udarbejdelse af stævning, øvrige processkrifter, deltagelse i forberedende retsmøder og hovedforhandling samt andre naturligt tilhørende aktiviteter.

Intrum forbeholder sig ret til at samarbejde med et advokatfirma, såfremt der er dele af leverancen, Intrum som autoriseret inkassofirma ikke er autoriseret til at varetage, eller som det i øvrigt er hensigtsmæssigt varetages af eksternt advokatfirma.

Klienten kan videresende sager af særlig karakter til egen advokatforbindelse, såfremt Klienten ønsker det.

Bobehandling

Får Intrum fra kunden, debitorrepræsentant, Klienten eller tilmeldte registre meddelelse om, at kunden er eller kommer under bobehandling anmeldes kravet til boet og den løbende kommunikation med boet varetages.

Såfremt Klienten ikke giver meddelelse om andet på sagsniveau anmeldes kravet som ikke-privilegeret krav.

Under hensyn til kravstørrelser og behandlingstyper, er der krav, der ikke omkostningsmæssigt er meningsfulde at anmelde, hvilket er Intrums vurdering.

Registrering

Klienten accepterer, at Intrum kan foretage registrering i gældsregistre, såfremt Intrum finder det formålstjenligt på de enkelte sager og efter gældende regler.

Negativt afsluttet sag

Såfremt en sag uden fundament efter 6 konsulentbesøg på den rette adresse
fortsat ikke er løst, beregnes der intet gebyr, og Klienten får mulighed for at beslutte, hvorvidt sagen skal: 1) Afsluttes 2) Intrum fortsætter udenretlig inddrivelse til forældelse indtræder, 3) Sagen køres retsligt, 4) Sagen forsøges forligt ved forhandling med kunden.

Ofte stillede spørgsmål

Samtykke

Elektronisk samtykke af aftalen

Indgås aftalen elektronisk, er aftalen accepteret af parterne, ved Klientens accept på den udbudte portalløsning.

Ofte stillede spørgsmål

Priser, services og kommercielle vilkår

Kommercielle vilkår

Klienten indgår en pris- og provisionsaftale med Intrum, hvor Intrum fordres til løbende at foretage inddrivelsesaktiviteter på sagerne.

Klienten modtager indbetalinger fra kunden på følgende kravelementer:

 • Hovedstol
 • Rykkergebyrer tilskrevet inden inkassostart
 • Kompensationsbeløb for forsinket betaling tilskrevet inden inkassostart
 • Myndighedsafgifter tilskrevet i forbindelse med inkasso

Kravelementer, der ikke er omfattet ovenstående tilfalder Intrum som honorar.

 • Inkassoomkostninger
 • Inkassogebyr
 • Renter
 • Evt. yderligere kravelementer, der måtte være påført efter inkassostart.

Indbetaler kunden et beløb, som ikke dækker det samlede udestående dækkes i følgende rækkefølge:

 • Myndighedsafgifter tilskrevet i forbindelse med inkasso
 • Pålagte inkassoomkostninger, inkassogebyr samt yderligere kravelementer, der måtte være påført efter inkassostart.
 • Renter
 • Hovedstol
 • Rykkergebyrer og kompensationsbeløb tilskrevet inden inkassostart.

Intrum beregner et provisionshonorar af indkomne beløb, der tilfalder Klienten, jf. ovenfor, der afregnes løbende i forbindelse med opkrævning hos kunden.

Kundens indbetaling af udlagte retsafgifter eller andre myndighedsafgifter afregnes dog 1:1. Provisionssats afhænger af sagens status i forhold til, om sagen er gået i overvågningsproces. Betingelser for overvågning fremgår af Intrums standardvilkår i afsnittet ”Overvågning”.

Alle honorarer tillægges moms.

Priser - Udenretslig inkasso

Beskrivelse

 

Pris DKK

Oprettelse af sag og henvendelser til kunden for betaling samt administration i udenretligt inkassoforløb

 

0,-

Provision for udenretlig inkasso 

 

20%

Provision for overvågningssager

 

30%

Tilbagekaldelse af sag
Klienten afholder positive udlagte omkostninger. Såfremt sagen er under konsulentbehandling opkræves endvidere DKK 300,- pr. sag.

 

0,-

Alle priser er oplyst ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer.

Priser - Retslig inkasso

Beskrivelse

 

Pris DKK

Betalingspåkrav - Retsafgift (kr. 0,- til kr. 50.000,-)

 

500,-

Betalingspåkrav - Retsafgift (kr. 50.001,- til kr. 100.000,-)
Der beregnes ekstra 1,2 % af det beløb som overskrider kr. 50.000,-

 

750,-

Betalingspåkrav - Ekspeditionsgebyr
Der beregnes ekstra 1,2 % af det beløb som overskrider kr. 50.000,-

 

350,-

Stævning - Retsafgift
Der beregnes ekstra 1,2 % af det beløb som overskrider kr. 3.000,-

 

500,-

Stævning - Ekspeditionsgebyr
Der beregnes ekstra 1,2 % af det beløb som overskrider kr. 3.000,-

 

750,-

Udarbejdelse af replik og efterfølgende processkrifter - Omkostning pr. Replik/processkrift 

 

750,-

Afholdelse af telefonmøde 

 

750,-

Udlægsforretning - Retsafgift (inkl. Politifremstilling)
Der beregnes ekstra 1,2 % af det beløb som overskrider kr. 3.000,-

 

700,-

Udlægsforretning - Ekspeditionsgebyr (kr. 0,- til kr. 2.500,-)** 

 

600,-

Udlægsforretning - Ekspeditionsgebyr (kr. 2.501,- til kr. 50.000,-)**

 

800,-

Udlægsforretning - Ekspeditionsgebyr (kr. 50.001,- til kr.100.000,-)**

 

1.100,-

Udlægsforretning - Ekspeditionsgebyr (kr. 100.001,- til kr. 200.000,-)**

 

1.500,-

Udlægsforretning - Ekspeditionsgebyr (kr. 200.001,- til kr. 500,000,-)**

 

2.000,-

Udlægsforretning - Ekspeditionsgebyr (kr. 500.001,- og derover)**

 

2.700,-

Mægling/forhandling i indsigelsessager - Omkostninger for de første 2 timer 

 

750,-

Mægling/forhandling i indsigelsessager - Omkostninger for yderligere timer 

 

500,-

Fysisk deltagelse i retsmøde v. Stævninger - Omkostninger for de første 2 timer. Der beregnes ekstra udgifter til transport m.v..

 

750,-

Fysisk deltagelse i retsmøde v. Stævninger - Omkostninger for yderligere timer. Der beregnes ekstra udgifter til transport m.v..

 

500,-

Genforlængelse af fundament/konsulent 

 

350,-

Aflysning af tinglyst udlæg 

 

300,-

Udskrift fra retsbogen ved udlægssag 

 

200,-

Adresseoplysninger fra det centrale personregister 

 

0,-

Adresseoplysning via folkeregistret, hvor kunden har navne og adressebeskyttelse 

 

100,-

Gebyr for hjemtagelse af let bærbare genstande 

 

500,-

 

** Beløb i parentes er sagens opgjorte saldo inkl. mødesalær.

Alle priser er oplyst ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer.

Priser - International Inkasso

Såfremt kunden er bosiddende i udlandet ved sagsopstart eller senere flytter til udlandet, drøftes den videre behandling af sagen parterne imellem.

Ofte stillede spørgsmål

Intrums standardvilkår

Parterne og aftalens omfang
 1. Intrum udfører Credit Management Services (”CMS”) (inddrivelse af fordringer) globalt. Medmindre andet er aftalt skriftligt, indgås samarbejdsaftalen, jf. pkt. 2 i indeværende afsnit, (Aftalen) med Klienten og med Intrum A/S (”Intrum”) som kontraktpart, men Intrum er berettiget til at lade øvrige dele af koncernen udføre CMS opgaver omfattet af Aftalen som underleverandører. Intrum er endvidere berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter efter Aftalen til et andet selskab i Intrum koncernen.
 2. Medmindre andet er aftalt skriftligt omfatter Aftalen imellem Klienten og Intrum: Disse forretningsbetingelser og en Samarbejdsaftale inklusiv en prisliste.
 3. Hvis Aftalen ikke fastsætter nærmere specifikationer vedrørende en bestemt CMS, skal Intrum udføre den pågældende CMS i overensstemmelse med gældende lovgivning, branchesædvane og Intrums gældende interne regler.
Vilkår for opgavens udførelse
 1. Intrum påbegynder kun sager, der er anerkendt direkte fra Klientens kontor. Dette kan ske både skriftligt, pr. mail eller online. Afregning sker som beskrevet i afsnittet ”Afregning og prisgrundlag” i Intrums Standardvilkår - med mindre andet fremgår af Aftalen eller prislisten.
 2. Klienten bemyndiger Intrum til at udføre alle rimelige handlinger, som er nødvendige for udførelsen af CMS omfattet af Aftalen. På anmodning fra Intrum skal Klienten levere information, dokumentation og evt. tilladelser til Intrum, som er nødvendige for Intrums udførelse af CMS omfattet af Aftalen. Klienten skal endvidere oplyse Intrum hurtigst muligt om alle ændringer i information, dokumentation og tilladelser, som allerede er udleveret til Intrum.
 3. Klienten bærer risikoen for, at oplysninger og materiale sendt fra Klienten til Intrum, kommer frem til Intrum. Klienten skal uden ugrundet ophold og senest 3 måneder efter afsendelse af oplysninger og materiale gennemgå afrapportering fra Intrum og reklamere over evt. fejl og mangler i afrapportering.
 4. Klienten skal på Intrums anmodning acceptere særlige betingelser vedrørende nærmere bestemte CMS inden Intrum udfører de pågældende nærmere bestemte CMS for Klienten.
 5. Intrum er berettiget til at lade underleverandører udføre CMS omfattet af Aftalen. Hvis Intrums underleverandører ændrer sine vilkår, herunder priser, i forhold til Intrum, er Intrum berettiget til at ændre sine vilkår i forhold til Klienten tilsvarende med en måneds varsel.
 6. Klienten er ansvarlig for, at tilgodehavender, renter og gebyrer, som Intrum skal håndtere, er korrekt opgjort, lovligt opstået og ubestridte, samt at der er juridisk grundlag for inddrivelse heraf. Klienten er endvidere ansvarlig for, at kunder er korrekt identificeret, er blevet faktureret korrekt af Klienten og i øvrigt har modtaget tilstrækkelig oplysning om Klientens tilgodehavende og krav på renter og gebyrer.
 7. Klienten skal uden ugrundet ophold give meddelelse til Intrum om henvendelser fra kunder til Klienten, herunder betalinger direkte fra kunder til Klienten. Klienten skal straks overføre det indbetalte beløb til Intrum. Klienten skal endvidere uden ugrundet ophold give meddelelse til Intrum om forhold af betydning for gyldigheden og inddrivelsen af Klientens tilgodehavender, renter og gebyrer, herunder (men ikke begrænset til) afdragsaftaler indgået med kunder, forlig, indsigelser, klager o.l. fra kunder. Direkte betalinger fra kunder til Klienten påvirker ikke Intrums ret til vederlag eller størrelsen heraf. I tilfælde af betalinger direkte fra kunder til Klienten, er Klienten forpligtet til at betale Intrum aftalte vederlag, provision, omkostninger og gebyrer.
 8. Klienten skal straks give meddelelse til Intrum om ændringer i Klientens selskabsform og Klientens navn, adresse eller andre kontaktoplysninger. Klienten skal endvidere straks give meddelelse til Intrum, hvis der indgives rekonstruktionsbegæring, vedrørende Klienten, hvis der indgives konkursbegæring vedrørende Klienten, eller hvis Klienten kommer under likvidation eller i øvrigt påtænker at opløse virksomheden. Hvis Klienten er et I/S, K/S eller P/S skal Klienten endvidere straks give meddelelse til Intrum om ind- og udtræden af selskabsdeltagere.
 9. Intrum er berettiget til at afvise at udføre CMS for Klienten samt afvise at følge Klientens instruktioner, uanset årsag, herunder (men ikke begrænset til) hvis kunden har indsigelser mod Klientens krav, hvis Intrum skønner, at Klientens krav mod kunden er bagatelagtigt, hvis Klientens krav mod kunden er forældet eller ophørt af andre årsager samt i tilfælde af interessekonflikt. Intrum er endvidere berettiget til, uanset årsag, at afbryde allerede igangsatte CMS. Intrum skal i givet fald meddele Klienten , hvorfor Intrum har afvist at udføre CMS, afvist at følge Klientens instruktioner eller afbrudt allerede igangsat CMS.
 10. Ved retslig inkasso vil Intrum altid selv eller gennem vores advokater inden retslig inkasso påbegyndes, rette henvendelse til Klienten med oplysninger om, hvilke omkostninger der er forbundet med påbegyndelse af retslig inkasso.
Tilbagekaldelse af sager

Med mindre andet særskilt er aftalt parterne imellem eller i prislisten, er Klienten til enhver tid berettiget til at tilbagekalde indleverede inkassosager mod at betale de positivt udlagte omkostninger, der har været på sagen.

 

Intrums ydelse
 1. Intrum kan varetage Klientens udsendelse af sidste rykker inden inkasso ved at udsende et inkassovarsel til kunden. Betaler kunden inden 10 dage afregnes sagen med provision i henhold til Aftalens bestemmelser om provision i udenretligt inkassoforløb, hvis ikke, videreføres sagen automatisk som en almindelig inkasso sag.
 2. Såfremt Klienten ønsker at en fordring tages til inkasso umiddelbart efter fremsendelse til Intrum, skal Klienten have sendt mindst én rykkerskrivelse, som specificerer Klientens krav (tillagt lovlige gebyrer), herunder at sagen vil overgå til inkasso, såfremt der ikke betales inden 10 dage, og at overdragelse til inkasso vil påføre kunden yderligere omkostninger. Det er Klientens ansvar, at dette inkassovarsel er fremsendt til kundens adresse, og Klienten er forpligtet til at opbevare dokumentation for denne rykkers fremsendelse.
 3. For at sikre en hurtig opkrævning, kontrolleres kundens adresseoplysninger. Intrum beregner intet gebyr for indhentning af adresseoplysning via Det Centrale Personregister, Folkeregisteret eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dog vil Klienten blive opkrævet jævnfør den altid gælden prisliste, såfremt kunden er registret med navne- og adressebeskyttelse.
 4. Klienten giver ved accept af Aftalen, Intrum fuldmagt til at forhandle og indgå betalingsaftaler på Klientens sager. Klienten giver endvidere Intrum mulighed for, at forhandle på de tilskrevne renter.
 5. I de tilfælde hvor kunden har underskrevet et frivilligt forlig og ikke overholder sin afdragsordning, kan Intrum anmelde fordringen over for SKAT. Det skal bemærkes, at anmeldelsesperioden samt rammerne for anmeldelse til SKAT er begrænsede.
 6. Intrum er berettiget, men ikke forpligtet til at lade indleverede fordringer registrere i godkendte skyldnerregistre.
 7. Indsigelser, som Intrum eller Klienten modtager i forbindelse med inkasseringen, skal uden ugrundet ophold videresendes til den anden part, således at parterne i fællesskab kan tage stilling til, om inkasseringen skal fortsætte, med mindre indsigelsen kan tilbagevises umiddelbart. Intrum indstiller inkasseringen af sådanne sager, indtil den videre proces er afklaret med Klienten, herunder at der er behørigt taget stilling til kundens indsigelse.
 8. Klager som indbringes af kunden vedrørende Intrum overfor tilsynsmyndigheder behandles af Intrum. Intrum inddrager Klienten i nødvendigt omfang for dokumentation af sag og behørig besvarelse. Klienten bistår Intrum på Intrums forespørgsel med behørig hurtighed og kompetence.
 9. Beløb inkasseret af Intrum videresendes til Klienten efter nærmere aftale efter fradrag af alle omkostninger, gebyrer, vederlag og provision, som Intrum er berettiget til efter Aftalen.
Afregning og prisgrundlag
 1. Grundlaget for Intrums afregninger sker i henhold til den enhver tid gældende provisions beregning på Klientens sager i henhold til Aftalen.
 2. Afregning sker normalt efter den 1. i hver måned, med mindre andet er aftalt. Der afregnes først, når der samlet er min. kr. 500,00 til Klienten. Der tilskrives ikke renter af indestående på Klientens konto, ligesom Intrum ikke beregner sig kreditrenter af Intrums tilgodehavende hos Klienten , f.eks. for udlagte gebyrer m.m.
 3. Dog er Intrum, medmindre andet er aftalt, berettiget til at fakturere Klienten, når indbetalinger er modtaget fra kunder, når Intrum har udført CMS omfattet af Aftalen, i forbindelse med aftalte faktureringsterminer, samt når Aftalen opsiges. Intrum er endvidere berettiget til at fakturere Klienten, når Intrum har afholdt omkostninger for Klienten.
 4. Intrum kan til enhver tid ændre gældende prisliste med 30 dages varsel. Ændringer får betydning for fremtidige og igangværende sager, dog ikke for ydelser faktureret før ændringen.
 5. Priserne pristalsreguleres en gang pr. år i januar måned. Alle priser er ekskl. moms.
Overvågning
 1. Sager overgår til Overvågning i de tilfælde, hvor der foreligger fundament på sagen uden at der bliver betalt i henhold til dette. Der skal således foreligge en dom, påtegnet betalingspåkrav, fogedretsafgørelse eller Klienten skal have vedkendt sig gælden ved underskrivelse af skyldnererklæring eller misligholdt frivilligt forlig.
 2. Vedkendes gælden via domsafsigelse eller påtegnet betalingspåkrav, overgår sagen til Overvågning, såfremt der ikke er betalt senest 21 dage efter afsendt domsrykker.
 3. Har skyldner indgået et frivilligt forlig med afbetalingsordning og denne misligholdes, forsøges aftalen genetableret indenfor 21 dage fra misligholdelsesdato. Mislykkedes genetablering af betalingsaftalen overføres sagen til Overvågning.
 4. Opnår Intrum fundament via underskrevet skyldnererklæring, vil Klienten blive informeret herom og gjort opmærksom på mulige retslige tiltag. Ønsker Klienten ikke retslige tiltag, men at Intrum fortsætter udenretlig inddrivelse overgår sagen til overvågning. Samme gør sig gældende såfremt Klienten selv har indhentet fundament på sagen.
 5. Såfremt en sag ikke allerede er i Overvågning ved fogedretlig behandling af sagen, overgår sagen til Overvågning i forbindelse med fogedforretningens gennemførelse. Etableres der ved fogedforretningens gennemførelse en afdragsordning, overgår sagen dog først til Overvågning 21 dage efter misligholdelse af denne, jf. princippet i pkt. 3 i indeværende afsnit.
Ansvar, ansvarsbegrænsning, ansvarsfraskrivelse
 1. Intrum er autoriseret i medfør af loven om inkassovirksomhed og er medlem af DIB, Dansk Inkasso Brancheforening. Intrum har stillet sikkerhed for pengekrav, som måtte opstå som følge af Intrums inkassovirksomhed, i overensstemmelse med inkassolovens regler herom. Intrum er endvidere forsikringsdækket vedrørende ansvar, som Intrum ifalder som led i sin udøvelse af inkassovirksomhed.
 2. Intrum er alene ansvarlig over for Klienten 1) i det omfang Intrum kan opnå forsikringsdækning for det af Klienten rejste krav, jf. pkt. 1 i indeværende afsnit, idet Klienten på anmodning kan få nærmere oplysning om Intrums ansvarsforsikringsdækning; eller 2) i tilfælde, hvor Intrum ikke kan opnå forsikringsdækning som følge af, at Intrum har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
 3. Intrum er i intet tilfælde ansvarlig for tab afledt af manglende anmeldelse i boer, valg af fremgangsmåde, accept af akkorder eller forældelse af krav.
 4. Intrum er ikke ansvarlig for tab som følge af manglende, forsinkede eller forkerte oplysninger fra Klienten eller for tab som skyldes Klientens manglende, rimelige bistand som er nødvendig for Intrums udførelse af CMS for Klienten.
 5. Intrum er ikke ansvarlig for tab forårsaget af Intrums underleverandør eller samarbejdspartner, medmindre Intrum har udvist grov uagtsomhed ved valget af underleverandør eller samarbejdspartner.
 6. Intrums erstatningsansvar kan aldrig udstrækkes til at omfatte indirekte tab og følgeskader og kan aldrig overstige Klientens faktiske omkostninger (vederlag, provision, gebyrer og afholdte omkostninger til brug for Intrums behandling af sagen) forbundet med den pågældende sags behandling.
 7. Såfremt Aftalen medfører, at Klienten har medarbejdere, der omfattes af - og beskyttes af den til enhver tid gældende virksomhedsoverdragelseslov eller anden regulering til beskyttelse af Klientens medarbejdere, friholder Klienten Intrum for enhver udgift i forbindelse med at disse medarbejdere opsiges og evt. fritstilles. Intrum kan kræve sikkerhedsstillelse i form af uigenkaldelig bankgaranti for denne risiko.
 8. Klientens brug af data fra Intrum med henblik på afskrivning og/eller momsrefusion er Klientens ansvar.
 9. Intrums undladelse af i en bestemt anledning at udøve en rettighed i henhold til samarbejdsaftalen skal ikke begrænse Intrums ret til i en anden anledning -herunder en senere tilsvarende anledning, at udøve den pågældende ret i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser.
Force majeure

Hverken Klienten eller Intrum kan gøres ansvarlige for misligholdelse af Aftalen, der er en følge af lovændringer, valutarestriktioner, strejke, anden arbejdskonflikt, naturkatastrofe, krig o.l. Vil den ene part påberåbe sig force majeure forhold, skal den anden part uden ugrundet ophold have skriftlig meddelelse derom.

Behandling af personoplysninger mv.
 1. Klienten er ansvarlig for, at de oplysninger, som Klienten giver til Intrum, er relevante for Intrums udførelse af CMS, herunder kreditinformation og kreditvurdering, og at oplysningerne som sådan kan behandles af Intrum til de formål, der naturligt fremgår af aftalens natur samt formål, der er ikke er uforenlige hermed.
 2. Parterne er hver især selvstændigt dataansvarlige for behandling af persondata. Intrums persondatapolitik kan ses på Intrums hjemmeside.
 3. De oplysninger, som Intrum leverer til Klienten, er fortrolige. Klienten indestår derfor for
  • at Klienten vil anvende og behandle oplysninger modtaget fra Intrum i overensstemmelse med persondatalovgivningen, inklusive regler vedrørende kreditoplysningsbureauer
  • at Klienten vil opbevare oplysninger modtaget fra Intrum forsvarligt i overensstemmelse med persondatalovgivningen, og
  • at Klienten vil sikre sig, at Klientens medarbejdere er bekendt med relevante regler om anvendelse og behandling af de modtagne oplysninger.
 4. Klienten accepterer, at Intrum fem år efter en sags afslutning destruerer alle dokumenter og sagsdata.
Fortrolighed

Parterne skal behandle de oplysninger, de modtager fra hinanden, inklusive prisoplysninger, og oplysninger om hinanden, som de i øvrigt bliver bekendt med som led i Aftalen, fortroligt. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter Aftalens ophør.

Samarbejdsaftalens varighed

Med mindre andet særskilt er aftalt parterne imellem, er Aftalen gældende fra den dato, hvor Aftalen er underskrevet og fortsætter indtil den skriftlig opsiges med en måneds varsel til udløb af en måned. Igangværende sager færdigbehandles og afregnes i henhold til gældende betingelser og prisliste, med mindre sagerne tilbagekaldes jf. afsnittet ”Intrums ydelser” i standardvilkårene.

Ændring af aftalen
 1. Intrum forbeholder sig ret til at ændre Aftalen med en måneds varsel.
 2. Hvis Klienten ikke kan acceptere ændringen, er Klienten berettiget til at opsige aftalen med virkning fra den dag, ændringen ville træde i kraft.
 3. Hvis Klienten ikke har opsagt Aftalen senest den dag, hvor ændringen træder i kraft, skal Klienten anses for at have accepteret ændringen.
 4. Såfremt der i Aftalen er nævnt forudsætninger og forventninger til fremtidigt aktivitetsniveau - og disse ændres væsentligt, eller der aftales yderligere opgaver, er parterne forpligtet til at forhandle en tilpasning af Aftalen.
Værneting

Såfremt en uoverensstemmelse ikke kan bilægges ved mediation, skal enhver tvist imellem parterne afgøres ved dansk ret og med Københavns Byret som første instans.